Posts

Jin De Lai Zhong Hua La Mian [金德来中华拉面], Singapore

穆斯林美食兰州牛肉面 Halal Restaurant along Hushu South Road (湖墅南路), Hangzhou, China

Jin De Lai Zhong Hua La Mian [金德来中华拉面], Singapore

Jin De Lai Zhong Hua La Mian [金德来中华拉面], Singapore

Oriental Chinese Restaurant (东方美食), Singapore (Foodrating: 3.5/5)

People's Park Complex Food Centre (Chinatown), Singapore

Jin De Lai Zhong Hua La Mian [金德来中华拉面], Singapore

Jin De Lai Zhong Hua La Mian [金德来中华拉面] @ Boat Quay, Singapore

Yelixiali (耶里夏麗新疆餐庁), Shanghai, China (Food rating: 3/5)

Jin De Lai Zhong Hua La Mian (金德来中华拉面), enjoying the Xi-An way