Posts

Speed-Travelling Weekend Getaway - Guangzhou, China

36hrs Layover at Guangzhou - Where to go, eat and sleep

Perch Coffee @ Baiyun International Airport, Guangzhou

Family Mart @ One Link Walk, Guangzhou

Nan Xin Double Skin Milk Dessert Shop (南信牛奶甜品专家), Guangzhou (Rating: 3.5/5)

Hee Kee Restaurant (喜记) (Hong Kong), Guangzhou

Man Fu Lou Restaurant (满福城), Guangzhou